Beleids­onderzoek

Als beleidsonderzoeker help ik overheden bij het beantwoorden van vragen over maatschappelijke ontwikkelingen en doeltreffendheid van beleid.

Beleidsterreinen waarop ik werk, zijn sociale zekerheid, welzijn en bestuurlijke vraagstukken. Mijn opdrachtgevers zijn ministeries, uitvoeringsinstellingen en gemeenten. Ik werk vaak samen met andere onderzoekers en specialisten zoals methodologen, juristen en vormgevers.

Doeltreffendheids­onderzoek


Lukt het uitvoeringsinstellingen en gemeenten hun taken naar behoren uit te voeren? Heeft beleid of wetgeving het beoogde effect?

Uitvoeringstoetsen &
Impactanalyses


Wat komt er op een uitvoeringsinstelling of
gemeente af wanneer nieuwe wetgeving moet worden geïmplementeerd?

Markt- en publieksonderzoek


Hoe beoordelen burgers en bedrijven diensten van overheden? Waar hebben zij
behoefte aan?

Evaluatie Programma Handhaving en Gedragsbeïnvloeding

Doeltreffend­heids­onderzoek voor het ministerie van SZW


In 2017 startte SZW met het vierjarig programma ‘Handhaving en gedragsbeïnvloeding’ met als doel nieuwe inzichten te verwerven in de manier waarop naleving van wet- en regelgeving kan worden bevorderd. Toen het einde programma naderde, is nagegaan welke inzichten het heeft opgeleverd.

Lees hier het volledige rapport

Leven met de voedselbank

Doeltreffend­­heids­­onderzoek voor de rekenkamer­commissie van Gemeente haarlemmermeer


In Haarlemmermeer zijn steeds meer mensen langdurig afhankelijk van hulp van de voedselbank. Met dit onderzoek is in beeld gebracht wat de achtergronden en behoeften van deze mensen zijn en hoe zij door de gemeente worden geholpen.

Lees hier het volledige rapport

Monitor identiteit

Publieksonderzoek voor het ministerie van BZK


Sinds 2014 bestaat de Monitor Identiteit. Hiermee wordt tweejaarlijks bijgehouden hoe vaak, in welke situaties, en op welke manier mensen zich identificeren. Tevens wordt in beeld gebracht hoe vaak dat misgaat en mensen slachtoffer worden van misbruik van hun identiteitsgegevens.

Lees hier het volledige rapport

Impact Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

impactanalyse voor het ministerie van VWS


De Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) beoogt partijen die een rol hebben in de aanpak van zorgfraude duidelijker mogelijkheden te bieden om gegevens uit te wisselen. Met dit onderzoek is in beeld gebracht wat er voor gemeenten gaat veranderen.

Lees hier het volledige rapport

Evaluatie schulddienstverlening gemeente Arnhem

Doeltreffend­heids­onderzoek voor rekenkamer Gemeente Arnhem


Gemeenten hebben een wettelijke taak om mensen met (dreigende) problematische schulden te helpen Met dit onderzoek is nagegaan hoe Arnhemmers die vanwege schulden een beroep doen op de gemeente, worden geholpen.

Lees hier het volledige rapport

Curriculum Vitae

Sinds 1 oktober 2017 werk ik als zelfstandig beleidsonderzoeker. Ik voer op onafhankelijke basis opdrachtonderzoek uit en ondersteun overheden bij het uitvoeren van eigen onderzoek.

Panteia

Research voor Beleid – EIM – NEA – IPM

Van 2002 tot en met 2017 werkte ik voor Panteia, een beleidsonderzoeksbureau dat op alle werkvelden van de Nederlandse overheid actief is. Binnen Panteia werkte ik op het terrein van sociale zekerheid, welzijn en bestuurlijke vraagstukken. Ik deed onderzoek voor de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor uitvoeringsinstellingen en gemeenten. De meeste publicaties waaraan ik werkte zijn in opdracht tot stand gekomen. Enkele andere publiceerde ik op persoonlijke titel in vaktijdschriften.

Association of European Police Colleges

Politieacademie

Van 1999 tot 2002 werkte ik bij de Politieacademie ter ondersteuning van de Association of European Police Colleges (AEPC). Ik was verantwoordelijk voor een onderzoek naar het functioneren van politie en justitie in de toenmalige kandidaat lidstaten van de Europese Unie. Dit onderzoek werd uitgevoerd in de opdracht van de Europese Commissie.

Radboud Universiteit Nijmegen

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen

Van 1996 tot 1999 was ik in dienst als beleidsonderzoeker bij het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS). Ik werkte hier voor het cluster Welzijn, Zekerheid en Recht. Mijn belangrijkste onderzoeken hier waren: De Evaluatie van de Politiewet 1994 (het functioneren van de toenmalige regionale politiekorpsen), de aanpak van werkgeversfraude door GAK en de evaluatie van het beleid van integrale schuldhulpverlening voor Gemeente Nijmegen.

Opleiding

Bestuurskunde

Erasmus Universiteit Rotterdam

In 1996 studeerde ik af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op een scriptie over de ontwikkeling van de Veiligheid Effectrapportage. Deze scriptie schreef ik naar aanleiding van mijn aanstelling als studentassistent ten behoeve van een onderzoek voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tijdens mijn studie specialiseerde ik mij verder in Ontwikkelingsbestuur. Ik liep daarvoor een stage bij een huisvestingsproject in de Western Cape Metropolitan Area in Zuid Afrika.

University of Michigan

Institute for Social Studies

In 1998 volgde ik in het kader van mijn aanstelling bij het Instituut voor Sociale Wetenschappen (ITS) een training van 2 maanden over kwantitatieve onderzoeksmethoden. De training omvatte beschrijvende en verklarende statistiek en het gebruik van statistische programma’s (SPSS en SAS).